miércoles, 4 de noviembre de 2009

Faites connaisance avec nos invités/Maak kennis met onze genodigden:

Mathyerlina Aranguren (Venezuela), socialiste révolutionnaire à 17 ans elle est dirigeante étudiante bolivarienne, membre de la commission présidentielle étudiante de Hugo Chavez , membre du commando Zamora qui animera la campagne pour le référendum de 2007. Elle est aussi une des porte-parole de la jeunesse du PSUV.
Mathyerlina Aranguren (Venezuela), revolutionair socialiste toen ze 17 jaar werd, is een Boliviriaanse studentenleidster, lid van de presidentiële commissie van Hugo Chavez en lid van het Comando Zamora die de campagne voor het referendum van 2007 heeft geleid. Zij is eveneens een van de woordvoersters van de jongeren van de PSUV.
Maurice Lemoine (France) , journaliste et rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Il est spécialiste de la situation politique latino-américaine et tout spécialement du Venezuela. Il est l’auteur du livre Chavez presidente!

Maurice Lemoine (Frankrijk), journalist en hoofdredacteur van de Monde Diplomatique. Hij is een specialist in de politieke toestand van Latijns Amerika en in het bijzonder van Venezuela. Hij is de auteur van het boek Chavez Presidenten!
Michel Collon (Belgique) est écrivain et journaliste. Il est entre autre l’auteur de ‘Les 7 pêchés capitaux de Chavez’ et animateur du site web ‘Investig’action’. Ecoutez-le lors d’une conférence présentant son livre à Montpellier : http://www.dailymotion.com/video/x9ee42_michel-collon-les-7-peches-de-chave_newsailymotion.com/video/x9ee42_michel-collon-les-7-peches-de-chave_news

Michel Collon (België) is schrijver en journalist. Hij is de auteur van het boek 'Les 7 pêchés capitaux de Chavez' en animeert de website 'Investig'action'. Zie hierboven voor een video van zijn boekvoorstelling in Montpellier (in het Frans).

miércoles, 21 de octubre de 2009


Samedi 21 novembre 2009- Zaterdag 21 november 2009

Opening van deuren/ouverture des portes: 13.30

ALERTA VENEZUELA!


LA REVOLUTION PLUS QUE JAMAIS!
DE REVOLUTIE MEER DAN OOIT!


14:00 Welkomstwoord/Acceuil Guy Tordeur
verbondssecretaris/secrétaire régional ACV-CSC Brussel-Halle-Vilvoorde

Conférence/conferentie

Déstabilisation de l'Amérique latine. Le Venezuela en ligne de mire
Destabilisering van Latijns Amerika. Venezuela in het vizier


14:10-15:30 met/avec Antonio Garcia (ambassadeur du/van Venezuela), Maurice Lemoine (Monde Diplomatique), Michel Collon (Investig’action), Mathyerline Arungaren (dirigeante étudiante du PSUV/studentenleidster van de PSUV), représentant de la résistance au Honduras/vertegenwoordiger van de weerstand in Honduras.

Ateliers/Workshops

16:00-17:30

* De media en de actualiteit van Venezuela- Ontcijfering met professionals
Les médias et l’actualité du Venezuela - Décryptage avec des professionnels

* Les femmes, moteur de la révolution - Vrouwen, de motor van de revolutie

* Venezuela van A tot Z. Al de vragen die u nooit hebt durven stellen...
Le Venezuela de A à Z. Toutes les questions que vous n’avez jamais osé poser...

Meeting

Plus que jamais la solidarité avec l'Amérique latine!
Meer dan ooit de solidariteit met Latijns Amerika!18:00-19:30: Mathyerline Arungaren (JPSUV) Erik Demeester (Hands Off Venezuela), Paul-Emile Dupret (conseiller/raadgever grou(e)p(e) GUE/NGL), Michel Collon (Investig’action), Antonio Garcia (ambassadeur du/van Venezuela).
Doorlopend/En continu: drankjes en informatiestands/boissons et stands d’info

21:30 Fiesta Latina!!!


A l’initiative de/op initiatief van Venezuela-Solidaridad:

Algemene Centrale ABVV Antwerpen-Waasland, ARLAC, ACV-CSC Brussel/Bruxelles-Halle-Vilvoorde (Werkgroep Internationale Solidariteit, Groupe de travail Solidarité Internationale), Comité pour la liberté d’expresion et d’association (Cléa), Colectivo Zudaka, Collectif ‘Venezuela 13 avril’, Comac, Comité Mapuche Belgique, Comité Daniel Gillard, Ecolo J, Egalité, Handen Af Van Venezuela, Iniciativa Cuba Socialista (ICS), INTAL, Izquierda Unida Bruselas, Links Ecologisch Forum (LEF), Oxfam Solidarité/ Solidariteit, PVDA/PTB, Ligue Communiste Revolutionaire--Socialistische Arbeiderspartij (POS-SAP), Salvador Allende Komitee, SP.a Rood, Un Autre Gauche(UAG), Vive TV Belgique, Vonk/Unité Socialiste, Vrede, Vrienden van Cuba - Amis de Cuba.

viernes, 16 de octubre de 2009Alerta Venezuela! Plus que jamais la révolution! avec Antonio Garcia (ambassadeur du Venezuela), Maurice Lemoine (Monde Diplomatique), Michel Collon (Investig'action), Mathyerline Arungaren (dirigeante étudiante bolivarienne), invité du Honduras.

Alerta Venezuela! Meer dan ooit de revolutie! met Antonio Garcia (ambassadeur van Venezuela), Maurice Lemoine (Monde Diplomatique), Michel Collon (Investig'action), Mathyerline Arungaren (Bolivariaanse studentenleidster), genodigde uit Honduras.

jueves, 27 de noviembre de 2008

Reis doorheen de revolutie op tweede Brusselse solidariteitsdag met Venezuela

Ter ere van 10 jaar revolutie in Venezuela kwamen zo'n 150 mensen dit weekend samen in Brussel om hun solidariteit te uiten en om een balans op te maken van de verwezenlijkingen en de toekomst van dit Latijns-Amerikaanse land. Wat meteen opviel was de grote verscheidenheid van de deelnemers: latino's, Vlamingen, Franstaligen, jongeren, syndicalisten - allen zien in Venezuela een voorbeeld en een aanzet tot een betere en rechtvaardigere wereld, het socialisme in de praktijk.

De dag begon met een welkomstwoord van Guy Tordeur, vakbondssecretaris van ACV Brussel-Halle-Vilvoorde. "Het casinokapitalisme is in crisis. Daarom is het belangrijk dat alternatieve experimenten zoals in Venezuela meer bekendheid krijgen." Het aantal activiteiten en de belangstelling voor Venezuela in vakbondskringen is aan een serieuze opmars bezig. Er is sprake van een groter engagement vanuit de vakbonden voor een links alternatief. Tordeur riep op tot een groter en beter internationaal samenwerkingsverband in de vakbeweging. In deze geglobaliseerde wereld moeten we over landsgrenzen heen werken en ons realiseren dat de strijd in Venezuela ook onze strijd is. Hij pleitte dan ook voor de internationale erkenning van de UNT binnen de vakbeweging.

Hierna volgde een debat met een aantal internationale gasten: de ambassadeur van Bolivia, diplomaten van de ambassades van Venezuela en Cuba, en Eric Toussaint, voorzitter van het comité voor de opheffing van de Derde Wereldschuld.

De ambassadeur van Bolivia, Mr. Enchauste, had het over de paradox die ontstaan is door de financiële crisis: de meest kapitalistische landen moeten noodgedwongen nationaliseren. Het valt op dat dit zeer snel aanvaard werd door de meerderheid van rijke landen - hoewel ze hun verontwaardiging niet onder stoelen of banken steken als een Latijns-Amerikaans land economische sectoren zelf willen beheren en dus nationaliseren. Dat gebeurt echter met dit verschil: deze laatste nationaliseren voor het volk, niet ondanks het volk. Met de opbrengst van deze nationalisaties bestrijden ze analfabetisme, zorgen ze voor een degelijke huisvesting en gezondheidszorg enzovoort. Ook deze spreker benadrukte de toenemende samenwerking en integratie van Latijns-Amerika, wat van belang is voor het slagen van de sociale en economische revolutie.

De Cubaanse diplomaat, Mr. Perera, had het over de rol van de socialistische partijen overal ter wereld. Zij moeten hun rol spelen en de verdediging van de arbeidersklasse opnieuw tot hun hoofdtaak maken. Deze financiële crisis maakt voor een groot publiek in één klap duidelijk dat een onverantwoord economisch systeem aan de basis hiervan ligt en niet hervormd kan worden. Hij wees er ook op dat we ons dringend moeten bezinnen over de toekomst - niet alleen van ons economisch systeem maar van de gehele mensheid. "In 2030 zullen we twee planeten nodig hebben om op deze manier te blijven verder gaan." En dat terwijl twee derde van de wereld nog steeds in schrijnende omstandigheden leeft. Hij noemde het treffend dat banken zonder verpinken hulp krijgen, maar dat sociale projecten zoals steeds in de kou blijven staan, terwijl zij het meest nodig zijn.

Eric Toussaint op zijn beurt wees erop dat we hier niet mogen spreken over een financiële crisis - dit is een crisis van het systeem. Een systeem dat niet op te lappen valt maar radicaal veranderd moet worden. Deze crisis wordt ook gekenmerkt door het internationale aspect ervan. Zo voorspelt hij een sombere toekomst voor Latijns-Amerika als het de alternatieven niet serieus durft nemen. Door de crisis dalen de exportprijzen en zijn er dus minder inkomsten, maar daar komt nog bij dat verschillende banken in Latijns-Amerika eigendom zijn van Amerikaanse banken. Daarom is het van belang dat meer landen het voorbeeld van president Chavez volgen en de banksector zoveel mogelijk nationaliseren.

Ook Robert Bonillo, een raadgever van de Venezolaanse minister van Planning, was aanwezig, en dat in volle verkiezingsstrijd. Hij kon ons met trots vertellen dat de Venezolaanse economie vorig jaar met 4,6 procent gegroeid is, terwijl het basisloon 10 procent gestegen is en de werkloosheid terug gebracht werd van 20 tot 7 procent. Hij had eveneens aandacht voor de nationalisering van het petrochemische bedrijf PVDSA en van de cementindustrie, waardoor de sociale woningbouw een hoge vlucht heeft genomen en allerlei sociale projecten gefinancierd worden. De winsten worden niet meer verdeeld over 2 procent van de bevolking, maar de volle 100 procent. Tevens had hij aandacht voor het ideologisch gevecht dat opnieuw oplaait in de hele wereld: "Er heerst al geruime tijd een hegemonie van het neoliberalisme. In Venezuela vinden wij al tien jaar dat we ideologische elementen moeten naar voor schuiven voor het volk. De oplossing voor de crisis hangt af van de ideologie."

Na het debat konden de aanwezigen hun licht gaan opsteken in workshops. De meest bezochte was die over de befaamde misiones, de sociale projecten van de regering Chavez. Hier gaf Pol De Vos eerst een algemene kijk op de hervormingen, die werd aangevuld door de ervaring van Alessandra Moonens, dokter die zes maanden in Venezuela vertoefde. Een andere workshop ging in op de rol van de arbeiders in de revolutie. ACV-militant Sebbe Vandeputte trok in juni door Venezuela en maakte de strijd bij SIDOR en de onderaannemingen ‘live' mee. Vervolgens sprak Kris Vandael, woordvoerder van het ABVV bij Total. Hij nam deel aan de eerste officiële Belgische vakbondsmissie naar Venezuela. Ten slotte zorgden Georges Spriet van Vrede vzw en Wim Benda, waarnemer bij de verkiezingen van 2006, voor een duidelijk beeld van de democratie en de vrije meningsuiting.
Tijdens de pauzes konden de deelnemers terecht bij verschillende stands, waaronder die van de Vrienden van Cuba, ICS en Vrede. Aan de stand van Handen Af van Venezuela verkochten we voor 140 euro aan materiaal.

De solidariteitsdag werd afgesloten met een balans van 10 jaar revolutie, met verschillende sprekers zoals Robert Bonillo, Paul-Emile Dupret en Freddy Pulecio. Tijdens zijn toespraak benadrukte Erik Demeester van Handen Af van Venezuela dat we het beeld moeten rechtzetten dat velen hier in Europa hebben van Chavez en Venezuela. Het is de revolutionaire volksbasis die de veranderingen en de revolutie zelf afdwingt en op een steeds dieper niveau brengt. Zij is de voortstuwende kracht van de revolutie, niet in het minst door de impact die de misiones hebben, een emancipatie met actieve deelname aan het politieke leven als gevolg. Erik waarschuwde evenwel voor wat men in Venezuela de vijfde colonne noemt: de bureaucraten in de Bolivariaanse beweging zelf.

Jesus Pino van het Revolutionaire Front van Staalarbeiders was speciaal voor deze meeting uit Venezuela gekomen. Hij wees op het grote belang van arbeidersparticipatie, -controle en -beheer. De Venezolaanse ervaring leert ons dat dit zorgt voor een efficiëntere manier van werken. Beslissingen over het werk worden immers genomen op de werkvloer zelf en niet door een schare managers. Dit verhoogt de productie, de efficiëntie én betrekt de arbeiders bij het productieproces.

Erik Demeester dankte tot slot alle vrijwilligers, sprekers en de tolken. Onder meer door een grondige voorbereiding en schitterende powerpointpresentaties is er een divers en waarheidsgetrouw beeld ontstaan van het revolutionaire Venezuela.
Op naar een derde solidariteitsdag!

Een ‘fiesta caliente' zorgde in de Metteko voor een mooie afsluiter.

http://www.dailymotion.com/video/x7ice1_venezuela-solidaridad_news

Voyage dans la révolution lors de la Deuxième Journée de Solidarité avec le Venezuela

Prés de 150 personnes se sont réunies à Bruxelles ce samedi 15 Novembre afin de célébrer le dixième anniversaire de la révolution. Ce fut en même temps l’occasion de débattre des succès de celle-ci et du futur du Venezuela et du continent latino-américain.

La première chose à noter est la grande diversité des participants : personnes venues d’Amérique Latine, Flamands ou francophones, jeunes ou syndicalistes… Tous voyant le Venezuela comme un exemple à suivre et comme le début d’une société plus juste : un socialisme en construction !

La journée de solidarité s’est ouverte avec un discours prononcé par Guy Tordeur, le leader du syndicat chrétien dans la région de Bruxelles. « Le capitalisme de casino est en crise. C’est pourquoi les expériences alternatives, comme celle que nous observons au Venezuela, sont si importantes et c’est pourquoi nous devons en parler ».

En effet, le nombre d’activités, et l’intérêt porté sur la situation de ce pays, augmentent dans le milieu syndical. Nous assistons à une importante participation de certains syndicats, qui cherchent une alternative à gauche, dans ces activités.

Guy Tordeur a également appelé à un mouvement syndical plus large, international, et mieux organisé dans le contexte de mondialisation actuel : la coopération transfrontalière est une nécessité. Il a rappelé que la lutte au Venezuela est aussi la notre et a finalement demandé que les syndicats reconnaissent internationalement l’UNT.

La conférence s’est poursuivie avec un débat sur la crise économique internationale, avec la participation de l’ambassadeur de Bolivie, des diplomates du Venezuela et de Cuba, ainsi qu’Eric Toussaint, président du Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde.

L’ambassadeur de Bolivie, M. Enchauste, a fait remarquer le paradoxe d’une situation où les pays capitalistes se sont vus obligés de nationaliser en réponse à la crise. Sa remarque fut largement applaudie. Quelle différence lorsque c’est un pays d’Amérique Latine qui nationalise une partie de son économie ! Dans ce cas alors, les capitalistes s’indignent. Nos nationalisations, insista Enchauste, se veulent au service des intérêts des masses, les vôtres servent des intérêts contraires. Les bénéfices de nos nationalisations financent la lutte contre l’analphabétisme, la construction de maisons et la santé. Il a également signalé l’importance d’une intégration et collaboration croissante sur le continent pour atteindre les objectifs sociaux et économiques de la révolution.

Le diplomate cubain, M. Perera, a parlé du rôle des partis socialistes du monde. Ils doivent jouer leur rôle dans la défense des intérêts des travailleurs.
La crise financière a fait prendre conscience à un grand nombre de personnes de l’irrationalité de ce système économique et de l’impossibilité de le réformer.
Il a également indiqué que nous devons très vite penser au futur, non seulement du système économique, mais aussi de l’humanité. « En 2030, il nous faudrait deux planètes si nous voulons continuer à vivre de cette manière. Deux tiers de l’humanité vit encore dans de terribles conditions ».

Il a de plus noté comment les banques ont pu recevoir de vastes sommes d’argent comme aides financières, alors que des projets pour répondre à des besoins sociaux beaucoup plus importants sont privés de réels financements.

Eric Toussaint a expliqué que nous ne pouvons seulement parler de crise financière : c’est une crise du système dans sa totalité. Un système qui ne peut se réformer mais qui nécessite une transformation radicale. Il s’agit d’une véritable crise internationale, a-t’il répété.
Ses perspectives pour l’Amérique Latine sont sombres si le continent ne considère pas sérieusement les alternatives. La crise fera baisser les prix des exportations et réduira les revenus. De plus, il a fait remarqué que de beaucoup de banques en Amérique Latine sont des propriétés nord-américaines. Il est donc d’autant plus important d’observer l’exemple de Chavez et de nationaliser ce secteur autant que possible.

Robert Bonillo, conseiller du Ministre vénézuélien de la planification, était également présent à cette journée malgré l’imminence des élections dans son pays. Il a partagé sa fierté d’un PIB qui a augmenté de 4,6%, d’un salaire minimum qui a augmenté de 10% et d’un taux de chômage qui est passé de 20% à 7% grâce à la révolution.

La nationalisation de la compagnie pétrolière PDVSA, de l’industrie de l’acier et du ciment, rendent possible le financement de nombreux projets sociaux et stimulent la création de nouvelles maisons. Les bénéfices de ces compagnies ne sont plus dévorés par 2% de la population mais sont partagés entre la totalité des citoyens.

Il fut également mentionné l’importance de la lutte politique à l’échelle internationale. « Le néolibéralisme a gardé son hégémonie pendant longtemps. Pendant des années, au Venezuela, nous avons avancé des arguments idéologiques au sein du peuple. La solution à la crise dépend de l’idéologie ».

Après ce débat ont commencé les ateliers.

Un atelier sur les « missions » a attiré le plus grand nombre. Pol De Vos a donné une image générale des réformes sociales. Puis Alessandra Moonens vint compléter avec son expérience : cette médecin belge a travaillé au sein du système de santé vénézuélien pendant 6 mois.

Un autre atelier abordait le rôle des travailleurs dans la révolution. Un militant du syndicat chrétien, Sebbe Vandeputte, nous a donné un récit de première main sur la lutte de SIDOR et contre les sous-traitants. Kris Vandael, porte-parole du syndicat socialiste dans la raffinerie TOTAL, a expliqué la première visite officielle de son syndicat au Venezuela.

Dans un autre atelier, Wim Benda (ancien observateur international au cours des élections présidentielles de 2006) et Georges Spriet, ont expliqué comment fonctionnait la démocratie au Venezuela.

Durant les pauses, les nombreux participants ont eu l’opportunité de visiter les stands d’information, par exemple les Amis de Cuba, Initiative Cuba Socialista, Vrede, Pas touche au Venezuela (cette dernière ayant vendu plus de 140 euros de matériel).

La journée s’est terminée avec un débat sur le bilan de ces dix années de révolution, avec Robert Bonillo, Paul-Emile Dupret y Jésus Pino.
Erik Demeester de Pas Touche au Vénézuela a insisté sur le fait que nous devions changer l’image que les gens ont de la relation entre Chavez et le peuple. La véritable force dans cette révolution est les masses révolutionnaires de travailleurs, paysans, citadins pauvres et les jeunes. Ce sont leurs actions, leurs initiatives et leur participation qui ont poussé la révolution en avant.

Erik a également mis en garde contre le danger de la cinquième colonne des bureaucrates et réformistes au sein de la révolution bolivarienne, qui sont un frein dans le processus et qui ne veulent pas que la révolution aille jusqu’au bout.

Jésus Pino du Front de Révolutionnaire des Travailleurs de la Sidérurgie, et qui était l’invité de cette journée, a signalé l’importance de la participation des travailleurs dans le contrôle et la gestion de l’industrie nationalisée. Aucune entreprise ne peut être socialiste sans contrôle ouvrier. L’expérience du Vénézuela nous montre qu’il n’existe aucun mode de gestion plus efficace. Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui prennent les décisions et non une minorité de gestionnaires. Ceci augmente la production, l’efficacité et la participation des travailleurs dans le processus de production.

Erik Demeester a pour finir remercié tous les volontaires, les intervenants et les interprètes. Grâce à une sérieuse préparation, à de brillantes présentations « par PowerPoint », une vision différente et vraie d’un Venezuela révolutionnaire a été donnée. La journée s’est clôturée par une fête Latino…

En avant pour la troisième journée de solidarité !

Cliquez ici pour voir plus de photos
http://picasaweb.google.com/erikdemeester/VenezueladagEnBezoekJesusPIno

Cliquez ici pour voir le vidéo de la journée
http://www.dailymotion.com/video/x7ice1_venezuela-solidaridad_news